Ένα πουλί ιθαγενές στη νότια Ασία, έχει κάνει από τον Ιανουάριο του 2022 την εμφάνισή του στην Κύπρο. το οποίο είναι ένα από τα 100 κορυφαία ξένα εισβλητικά είδη παγκοσμίως και αποτελεί σοβαρή απειλή για την τοπική ορνιθοπανίδα και τα οικοσυστήματα, καθώς ανταγωνίζεται τα ιθαγενή είδη. Αυτό το πουλί, είναι η ινδική Μάινα.

Είναι ένα από τα ξένα εισβλητικά είδη παγκοσμίος. Τα οποία αποτελούν τη  δεύτερη μεγαλύτερη αιτία απώλειας ειδών μετά από την απώλεια βιοτόπων. 

Για αντιμετώπιση της εξάπλωσης τους αυτής και εγκαθίδρυσης τους στο νησί μας. Ο κόσμος μπορεί να βοηθήσει συμπληρώνοντας την πιο κάτω ηλεκτρονική φόρμα, όταν παρατηρήσει την ύπαρξη του στο νησί μας. 

 https://tinyurl.com/4ywb98cv 

Με την δική σας συμβολή, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από τις αρχές, όπου  παρακολουθούν την εξάπλωση της Ινδικής Μάινας. Με στόχο να αποτραπεί η εγκαθίδρυση αναπαραγωγικού πληθυσμού στην Κύπρο.