Άμεση αναστολή των εργασιών κατασκευής τεράστιου φωτοβολταϊκού πάρκου στον Άγιο Επιφάνειο Σολέας, επανεξέταση της αίτησης στη βάση πραγματικών δεδομένων και περιστατικών, τα οποία δεν λήφθηκαν υπόψη και όπως αυτά έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της έναρξης χωματουργικών εργασιών, και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και του τοπίου ζητά η Πρωτοβουλία Κατοίκων και Φίλων Σολέας.


Το υπό αναφορά έργο αφορά την κατασκευή δύο φωτοβολταϊκών πάρκων, δυναμικότητας 5MW έκαστο / συνολικής δυναμικότητας 10MW, στην κοινότητα Άγιος Επιφάνειος Σολέας, για τα οποία υποβλήθηκαν δύο ξεχωριστές αιτήσεις το 2017. Ακολούθως, εκδόθηκε περιβαλλοντική έγκριση στις 15.05.2019 και χορηγήθηκε πολεοδομική άδεια στις 24.09.2019. 


Το έργο χωροθετείται σε τεμάχιο συνολικού μεγέθους 495,500 τ.μ. που ανήκει στην Μητρόπολη Μόρφου, η οποία είναι και ο βασικός μέτοχος της μίας εκ των δύο εταιρειών που καταθέσανε την αίτηση. Στην αναθεωρημένη αίτηση αναφέρεται ότι για την τοποθεσία των 25,000 φωτοβολταϊκων πλαισίων θα χρησιμοποιηθεί έκταση 66,500 τ.μ. 

Η αίτηση ανέφερε επίσης τα εξής: «Οι κατασκευαστικές εργασίες της ανάπτυξης περιλαμβάνουν περιορισμένης έκτασης χωματουργικά έργα για την διαμόρφωση των σημείων όπου θα τοποθετηθούν οι βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών

πινάκων……Το φωτοβολταϊκο πάρκο θα ακολουθήσει πιστά την τοπογραφία του τεμαχίου και δεν θα γίνουν εκτεταμένες εκσκαφές.»


Οι χωματουργικές εργασίες ισοπέδωσης (εκχέρσωσης, εκσκαφών και επιχωματώσεων) των πλαγιών του Αγίου Επιφανείου Σολέας ξεκίνησαν στις αρχές Νοεμβρίου και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Έχει ισοπεδωθεί μια έκταση περίπου 200,700 τ.μ. Για την κατασκευή των τεχνητών πλατειών έχει εκχερσωθεί τεράστια έκταση γης, έχει εκριζωθεί σχεδόν πλήρως η πυκνή χαμηλή βλάστηση και έχουν αποκοπεί τουλάχιστον τριπλάσια δέντρα απ’ όσα αναφέρει η ανεπαρκής και παραπλανητική μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον. Το τεμάχιο περιτριγυρίζεται από δασώδεις πλαγιές και εφάπτεται του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους. Εμπίπτει σε Πολεοδομικό Καθεστώς Άνευ Ζώνης και Περιοχή Εξαιρετικής Φυσικής Καλλονής. Αυτή τη στιγμή, οι μεγάλης κλίμακας χωματουργικές εργασίες έχουν αλλοιώσει τη γεωμορφολογία και το ανάγλυφο της περιοχής χωροθέτησης του τεράστιου φωτοβολταϊκού πάρκου, υποβαθμίζοντας σημαντικά το περιβάλλον και επιφέροντας σοβαρές, αρνητικές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο τοπικό οικοσύστημα και τοπίο. Ως αποτέλεσμα, έχει προκληθεί μια “περιβαλλοντική πληγή” στις πλαγιές του Αγίου Επιφανείου Σολέας.


1) Στη Γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος αναφέρονται ρητά τα ακόλουθα («6. Θέση Περιβαλλοντικής Αρχής»): «Όσον αφορά το ανάγλυφο στα τροποποιημένα σχέδια, έχουν επιλεγεί περιοχές με σχετικά επίπεδες επιφάνειες, με αποτέλεσμα να μην χρειαστούν ιδιαίτερες χωματουργικές εργασίες για την τοποθέτηση των πλαισίων. Τα πλαίσια θα τοποθετηθούν με βάση την φυσική κλίση του εδάφους και δεν θα γίνουν εκτεταμένες ισοπεδώσεις». Στην πραγματικότητα, όμως, έχουν γίνει εκτεταμένες ισοπεδώσεις των πλαγιών της περιοχής. Ως εκ τούτου, τίθεται το ερώτημα κατά πόσον η Γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι ανεπαρκής και λανθασμένη ή μήπως η κατασκευάστρια εταιρεία έχει παραβιάσει ουσιώδεις όρους της περιβαλοντικής έγκρισης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολεοδομικής άδειας.


2) Κατά παράβαση του ουσιώδους όρου που έθεσε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για προστασία των υδατορεμάτων, σε απόσταση 3 μέτρων εκατέρωθεν της κοίτης των αργακιών, σε ορισμένα σημεία τα υδατορέματα φαίνεται να έχουν αποκοπεί. Η έντονη επέμβαση στη μορφολογία και το ανάγλυφο του εδάφους, σε συνδυασμό με τη σχεδόν ολική αφαίρεση της βλάστησης, μακροπρόθεσμα αναμένεται να επηρεάσει τη φυσική υδρογραφία της περιοχής με ανυπολόγιστες επιπτώσεις. Σημειώνουμε ότι ήδη παρατηρούνται σημάδια διάβρωσης του εδάφους και κατολισθήσεις εντός υδατορεμάτων.


3) Ένας ουσιώδης όρος που έθεσε το Τμήμα Περιβάλλοντος (όρος 17) αναφέρεται στη μη επέκταση ή βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Ο ουσιώδης αυτός όρος φαίνεται να έχει αθετηθεί, καθότι υφιστάμενοι δρόμοι εντός του τεμαχίου έχουν πλήρως ανακατασκευαστεί και στο βορειοανατολικό σύνορο του τεμαχίου έχουν παράνομα και αυθαίρετα διανοιχθεί νέοι δρόμοι.


4) Εξίσου σοβαρά ερωτήματα τίθενται προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως:

• Κατά την εξέταση της αίτησης χορήγησης πολεοδομικής άδειας, η Πολεοδομική Αρχή έλαβε υπόψη το στόχο ποιότητας του τοπίου στην καθορισμένη Περιοχή Εξαιρετικής Φυσικής Καλλονής και πως αξιολόγησε τις επιπτώσεις στο φυσικό και αγροτικό τοπίο της Κοιλάδας Σολέας;


• Η Πολεοδομική Αρχή προχώρησε σε διαβούλευση με την Τοπική Αρχή ως όφειλε;


• Δεδομένου ότι το τεμάχιο εμπίπτει σε καθορισμένη Περιοχή Εξαιρετικής Φυσικής Καλλονής, ποιους όρους έθεσε η Πολεοδομική Αρχή για την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου, με γνώμονα τις πρόνοιες και τα μέτρα της ισχύουσας Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο;


Δεν είμαστε ενάντια στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, είμαστε ενάντια στην ανεξέλεγκτη, διάσπαρτη και καταστροφική χωροθέτηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εις βάρος της φύσης και του τοπίου, χωρίς να προηγηθεί ο αναγκαίος χωροταξικός σχεδιασμός.


Πρωτοβουλία Κατοίκων και Φίλων Σολέας – Save Solea Valley

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021