Το κυνήγι συχνά απεικονίζεται λανθασμένα ως σημαντική πίεση στη φύση χωρίς προσεκτική αξιολόγηση των δεδομένων.


Σε αυτό το πλαίσιο, η FACE αξιολόγησε προσεκτικά τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη σχετικά με τις πιέσεις και τις απειλές για τη φύση που καλύπτουν την περίοδο 2013-2018, προκειμένου να παρέχει σαφήνεια σχετικά με τις υψηλόβαθμες πιέσεις που επηρεάζουν τα είδη πτηνών και τα θηλαστικά στην Ευρώπη.


Σύμφωνα με την έρευνα της FACE:

• Το κυνήγι ευθύνεται για ένα εξαιρετικά χαμηλό μερίδιο πιέσεων υψηλής κατάταξης που αναφέρθηκαν για ενδιαιτήματα και είδη που αναφέρονται στις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους.

• Τα μισά από τα είδη πτηνών για τα οποία το κυνήγι αναφέρθηκε ως υψηλή πίεση είναι είδη με καλή κατάσταση και τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Η απώλεια οικοτόπων λόγω της γεωργίας και της αστικοποίησης είναι η κύρια πίεση στα πτηνά.

• Ενώ η φύση της Ευρώπης δέχεται πολλαπλές πιέσεις, οι κυνηγοί είναι βασικοί παράγοντες για τη διατήρηση τόσο των πτηνών όσο και των θηλαστικών.


Ενώ η απορρόφηση αποτελεί μέρος της δραστηριότητας του κυνηγιού, αυτό είναι συχνά οριακό σε σύγκριση με τα μεγέθη του πληθυσμού, όπως αποδεικνύεται από τα δεδομένα συγκομιδής, και οι κυνηγοί πραγματοποιούν δράσεις για τη διατήρηση όλο το χρόνο.


Το Μανιφέστο Βιοποικιλότητας της FACE δείχνει μια μεγάλη ποικιλία δράσεων που πραγματοποιούνται από κυνηγούς, οι οποίες ωφελούν τη βιοποικιλότητα σε όλη την Ευρώπη.