Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Θήρας και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης της Άγριας Ζωής για την ανανέωση αδειών κυνηγίου: 

Από την νέα περίοδο ανανέωσης αδειών κυνηγίου, η οποία θα αρχίσει την 1/8/2021, όλες οι άδειες κυνηγίου θα εκδίδονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ως εκ τούτου όλοι οι κυνηγοί θα πρέπει να εγγραφούν σε αυτή έτσι ώστε να μπορούν να εκδώσουν την άδεια κυνηγίου τους.

Παράλληλα μέσω της εν λόγω πλατφόρμας θα δίδεται η δυνατότητα στους κυνηγούς:

1. Για έκδοση της άδειας κυνηγίου καθώς και των επιπρόσθετων αδειών, από το διαδίκτυο όποτε ο κυνηγός το επιθυμεί ανά πάσα στιγμή χωρίς οποιουσδήποτε περιορισμούς.

2. Για εύκολη και γρήγορη εγγραφή του αριθμού σήμανσης των κυνηγετικών σκύλων του κυνηγού στην άδεια κυνηγίου του.

3. Για υποβολή αίτησης και έκδοση άδειας για να χρησιμοποιηθεί ο σκύλος για κυνήγι μπεκάτσας και τσίχλας.

4. Για έκδοση άδειας χρήσης κυνηγετικού σκύλου που ανήκει σε άλλο ιδιοκτήτη κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του ιδιοκτήτη.

5. Για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και έκδοσης άδειας για όλες τις άδειες που παραχωρεί η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.